Reklamační řád

Výňatek z obchodních podmínek.
Kompletní obchodní podmínky najdete zde.

 1. Práva z vadného plnění
  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
   6. není zatíženo právy třetích stran.
  2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
   1. na odstranění vady opravou Zboží
    • dá-li se vada jednoduše odstranit;
   2. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží
    • pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné;
   3. na přiměřenou slevu z Ceny
    • v případě, že není možné odstranit vadu opravou
    • v případě, že není možné odstranit vadu výměnou za nový kus bez vad
    • v případě, že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže;
   4. na odstoupení od Smlouvy
    • v případě, že reklamaci nelze vyřídit opravou
    • v případě, že reklamaci nelze vyřídit výměnou za nový kus bez vad
    • v případě, že prodejce neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě
    • v případě, že spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí);
   5. Způsob řešení reklamace bod 1), 2), 3), 4) vám bude písemně sdělen reklamačním technikem dle povahy závady, dostatkem náhradních dílů či dostatkem nových produktů.
  4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
   2. na odstranění vady opravou Zboží;
   3. na přiměřenou slevu z Ceny.
   4. Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
  5. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
   1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
   2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
   3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
   4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
  6. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
  7. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
  8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
  9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor
  11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
   1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
   2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
   3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
   4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.
   5. Reklamace nebude uznána při poškození vodou.
    1. Pokud chcete zabránit poškození tekutinou, vyhýbejte se těmto situacím:
     • Nošení výrobků při skocích z útesu nebo z vysoké výšky
     • Vystavování výrobků natlakované vodě nebo silnému proudu vody, například při sprchování, na vodních lyžích, na wakeboardu, při surfování, jízdě na vodním skútru a podobných činnostech
     • Používání výrobků v sauně nebo páře
     • Záměrné ponořování výrobků do vody
     • Práce s výrobky v teplotách mimo doporučený rozsah nebo v extrémním vlhku
     • Upuštění výrobku a další nárazy
     • Rozebírání výrobku včetně odšroubovávání šroubků